Страхование (Шпаргалка)

1.Страхова послуга як специфічний товар

1. Не створюється ніякого мат продукту , і продукт страховика визнач як дяльність тому це продук віднесено до категорії послуг.

2. Поняття послуги у страхуванні є фундаментальним страховик зобовязується відшкодувати страхувальнику ймовірні втрати в обмін на живі гроші. І щоб стр-ник забажав відавати гроші на кожній стдадії страхування стр-к повинен весь час переконувати його у надійності і стабільності страхового захисту і що цій СК можна довіряти.

Ці два моменти визначають особливості страхової послуги:

1. Надавати ці послуги можуть лише спец організації , що можуть предявити фінансові гарантії( СФ >= 100 000 екю, технічні резерви що відповідають обсягам прийнятих страх зобовязаннь, наявність занчних вільних резервів.

2 Щоб надавати страхову послугу СК повинна мати ліцензію для надання саме цього виду послуг

3 Стр-ник в більшості випадків сам не відчуває потребу у страхових послугах тому для їх запровадження необхідні значні маркетингові зусилля по просуванню цих послуг на ринок та система обовязкового страхування.

4 Страхова послуга може бути надана як на добровільних засадах так і в обовязковому порядку

5 Стр послуга носить обовязковий характер коли це викликано інтересами суспільства

6 Дуже часто до процесу купівлі-продажу залучаються посередники

7 Купівля-продаж завжди оформлюється договором страхування іноді цей договір приймає вигляд страх полісу

Оскільки страхова послуга виступає як предмет купівлі-продажу вона має свою споживчу вартість , що визначається її корисністю в очах стр-ника ( забезпечення страх захисту)

Вартість СП визнач тими витратами , що несе стр-к . Ці витрати визначають ціну СП – стр тариф . Ціна формується на конкурентній основі під впливом попиту та пропозиції . При чому нижня межа визначається принципом рівності між преміями що надійшли від стр-ників та виплатами , що здійснила СК. Верхня межа визначається потребами СК. Наслідки коливання цін ( in my mind ). Ціна залежить від наступних факторів:

1 Величина та структура страх портфеля , статистика збитків по окремих видах страхування. При ризикованій політиці - статистика гірша тому і преміії вище і навпаки.

2 Величина управлінських витрат і ефективність структури управління

3 Якість інвестиційної діяльності стр-ка

4 Очикуваний прибуток

3 Служба маркетингу стр компанії та її функції

Маркетинг СК – збітова діяльність направлена на просввання послуг

Маркетинг СК – комплексна діяльність спрямована на надання таких послуг і втакому обсязі який відповідає сформованому попиту а також діяльність спрямована на формування попиту який необхідний СК

Функції : Планування, Ціноутворення, Реклама , Організація каналів розповсюдження

Задачі що повинна вирішувати система маркетингу

1 Формування попиту на страх послуги ( реклама система пільг знижок та спец заходів )

2 Задоволення сформованого попиту ( через найвищу якість обслуговування , вдосконалення процесу обслуговування для макс задоволення потреб )

Принципи маркетингу

1Глибоке Вивчення конюнктури ринку

2 Сигментація ринку

3 Швидке реагування на зміни

4 Запровадження іновацій ( постійне вдосконалення )

2.Система продажу страхових послуг

Крім суто страхових питаннь які необхідно вирішити для ефективного продажу страхових послуг дуже велика увага приділяється самому процесу реалізації.

В залежності від звязку зі страховиком видяльють 3 системи продажу страх послуг

1 прямий від СК до страхувальника

2 Продаж через посередників ( агенти брокери альтернативна система продажу )

3 Комбінована система

Страхові посередникі відіграють настільки важливу роль , що в 1991 р Европейське співтовариство прийняло спец дерективу де зазначені виоги яким повинні відповідати посередники :

1 Спец підготовка та проф досвід

2 достатні фін можливості

3 Наявність страховки від проф ризиків

4 Наявність бездоганої репутанції та відсутність випадків банкруцтв

5 Посередник повинен бути зареєстрованим

Особливості брокерської та агенської діяльності визначаються положенням Про порядок впровадження діяльності страх посередників “

Закон У-ни “Про страхування” визначає два види посередників ?

Агенти – юо або фо які діють від імені та за дорученням СК і виконують частину його страх діяльності ( укладання договорів , одерження премій, оформлення документів і виконання робіт вовязаних з виплатами ) Агенська діяльність проводиться на підставі договору між СК та агентом в якому визначаються права і обовязкі сторін.Страх агент , що отримує стах премії повинен протягом 2 роб днів перерахувати ці кошти на рахунок СК а також оформити страх договір протягом 1 роб дняз моменту отримання страх платежів. Старх агент зобовязаний щодекадно звітувати перед СК щодо укладених договорів і отриманих коштів. В разі несвоєчасного офрмлення документів або прерахування коштів страховик повинен припинити дію агентської угоди не менш ніж на 3 місяці. Неналежний контроль СК за діяльністю агентів кваліф як порушення страхового законодавства

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6