Страхование (Шпаргалка)

Управління більшістю претензій зідійсн спец відділом СК

Умови страхових виплат : виплати проводяться згідно з договром стархування на підставі заяви страхувальника і страхового акту ( аварійного сертифікату) . Аварійни сертифікат складається страховиком або уповноваженою особою – аварійним комісаром. Форма акту розробляється СК. В разі необхідності страховик може зробити запити у відповідні органи влади банки та ін

Ліміт відповідальності страховика визначається страховою сумою. В разі страхуання майна не на повну вартість при вирахуванні відшкодування використовується пропорційна система або система першого ризику. При виплаті відшкодування враховується також франшиза. Термін в який СК повинна розрахуватися з страхувальником визначається договором страхування.Звичайно це 5-7-14 днів з моменту подання всіх документів.За кожен день прострочки СК сплачує пеню у відповідності з договором.

Можливі суперечки між СК та СТ ( розмір відшкодування, факт виплати , строки виплати )

Всі суперечки вирішуються згідно договору. СК може відмовити у виплаті в таких випадках :

1) наявність дій СТ або особи на користь якої укладено договір спрямованих на настання страхової події

2) вчинення СТ злочинних дій що привели да натання стр випадку

1) Подання СТ свідомо неправдивих даних про обєкт

2) Отримання СТ повного відшкодування збитків з боку винної особи

3) Несвоєчасне повідомлення СТ про настання події без поважних причин або створення перешкод для СК у визначенні збитків та обставин настання страх випадку.

4) Також можуть бути інші умови передбачені договором страхування.

Про відмову у виплаті СК повинна повідомити в письмові формі у строк зазначений у правилах страхування з обгрунтуванням причин . Відмова може бути оскаржена у суді. При повному виконанні зобовязань щодо виплати договор припиняє свою дію. До старховика в цьому випадку переходить право регресу.

Крім випадку повної виплати договір припиняє дію коли:

1 СК повністю виконала свої зобовязання перед СТ

2 В разі закінченя терміну дії договору

3 Несплати страховиком премій у встановлені терміни

4 Ліквідація страхувалника як юр особи або його смерть як фіз особи

5 Ліквідація страховика

6 В разі прийняття суд рішення про припинення дії договору

СК або СТ можуть припинити дію договору самостійно якщо це передбачено договором повідомивши про це іншу сторону за 30 днів. Якщо договір припиняється за вимогою СТ то йому повертаються сплачені премії за мінусом витрат страховика на ведення мправи та фактичних виплат здійснених за договором. Якщо припинення договору зумовлене порушеннями з боку СК то премії повертаються повністю.

Тема Страхування підприємницьких ризиків

Страхування від вогню

Класичні страхові випадки

1) пожежа

2) удар блискавки

3) вибух газу , що використовується в побутових потребах

Крім того покриваються похідні збитки від цих подій. За додатковими умовами додаються наступні страхові випадки

1) падіння на застраховане майно літаючих обєктів та іх уламків

2) дія стихійних явищ

3) вибух парових котлів, газасховищ , газопроводів , вибух газових та парових апаратів

4) пошкодження майна водою з водопроводу та теплових мереж

5) кража зі зламом

6) биття віконого скла

7) навмисні дії 3 осіб

Збитки що не підлягають відшкодуванню :

1) збитки від воєнних дій

2) збитки від впливу ядерної енергії

3) від грубої необережності страховика

4) від кражі майна під час чи після страх випадку

5) Кожний з додаткових випадків окремо описується в страховій угоді

Обєкт страхування майно що належить СТ

Майно поділяється на групи

1) машини устакуваня та обладнання

2 ) будівлі та споруди

3 ) товари які виробв СТ

4 Товари якими він торгує

Не страхуються : Готівка, ЦП, моделі, макети, зразки,драгметали в злитках, техносіїі нформації, монети марки колекці, вибухові речовини, товари на зберіганні чи коміссії, автотранспорні засоби та ін сомохідні машини. Вище назване майно може бути застраховане окремо на що видається окремий поліс.

Страхова сума визначається виходячи з реальної вартості майна по групах

1 Машини та обладнання – страхова сума дорівнює вартості необхідної для придбання повністю аналогічного втраченому

2 Для будівль – вартість зведення аналогічної будівлі

3 Для товарів власного виробництва – вартість їх повторного виготовлення але не більше продажної вартості

4 Для придбаних товарів – ціна повторної закупки але не більше ціни за якими вони мгли бути продані на момент укладання угоди або здійснення страх події.

Страховий тариф визначається в залежності від переліку страхових подій від яких СТ бажає мати захист.Тариф визначається по оремим видам ризику а загальний утворюється шляхом їх додаваня.

Крім тоготариф залежить від галузі СТ , виду діяльності СТ, особливості технолог процесу , рівня зношеності ОФ, місця розташування підприємства.На страхування може бути прийнято як все майно так і частина. Прикомплексному страхуванні тарифи знижуються. Строк дії договору як правило 1 рік з цього терміну і розраховуються тарифи. Стандартні тарифи : ОФ 0,1 – 1,5 %, товари і мат-ли 0,3-4 % товари у торг залі – 1- 5%.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9